ĐƠN NAM BẢNG A

NoMATCHES – GROUP ADATETIMETABLE
12-5NGUYEN DUC TUAN
(154-CHT)
VsNGUYEN ANH TU
(181-TTHL)
Jul 17th9:001
23-4IWANAGA NARIHISA
(125-JPN)
VsCHOI DEOK HWA
(134-KOR)
Jul 17th9:401
31-5LAM SIU HANG (101-HKG)VsNGUYEN ANH TU
(181-TTHL)
Jul 17th10:201
42-3NGUYEN DUC TUAN
(154-CHT)
VsIWANAGA NARIHISA
(125-JPN)
Jul 17th15:001
51-4LAM SIU HANG (101-HKG)VsCHOI DEOK HWA
(134-KOR)
Jul 17th15:401
65-3NGUYEN ANH TU
(181-TTHL)
VsIWANAGA NARIHISA
(125-JPN)
Jul 17th16:201
71-3LAM SIU HANG (101-HKG)VsIWANAGA NARIHISA
(125-JPN)
Jul 18th9:001
84-2CHOI DEOK HWA
(134-KOR)
VsNGUYEN DUC TUAN
(154-CHT)
Jul 18th9:201
91-2LAM SIU HANG (101-HKG)VsNGUYEN DUC TUAN
(154-CHT)
Jul 18th10:201
104-5CHOI DEOK HWA
(134-KOR)
VsNGUYEN ANH TU
(181-TTHL)
Jul 18th10:401


ĐƠN NAM BẢNG B

NoMATCHES – GROUP BDATETIMETABLE
12-5WISUTMAYTHANGKOON SUPANUT
(141-THA)
VsNGUYEN XUAN HIEN
(157-CHT)
Jul 17th9:002
23-4DINH QUANG LINH
(183-TTHL)
VsSOURAV SAHA (117-IND)Jul 17th9:402
31-5YOUN JOO HYUN
(130-KOR)
VsNGUYEN XUAN HIEN
(157-CHT)
Jul 17th10:202
42-3WISUTMAYTHANGKOON SUPANUT
(141-THA)
VsDINH QUANG LINH
(183-TTHL)
Jul 17th11:002
51-4YOUN JOO HYUN
(130-KOR)
VsSOURAV SAHA (117-IND)Jul 17th15:002
65-3NGUYEN XUAN HIEN
(157-CHT)
VsDINH QUANG LINH
(183-TTHL)
Jul 17th15:402
71-3YOUN JOO HYUN
(130-KOR)
VsDINH QUANG LINH
(183-TTHL)
Jul 17th16:202
84-2SOURAV SAHA (117-IND)VsWISUTMAYTHANGKOON SUPANUT
(141-THA)
Jul 18th9:202
91-2YOUN JOO HYUN
(130-KOR)
VsWISUTMAYTHANGKOON SUPANUT
(141-THA)
Jul 18th10:002
104-5SOURAV SAHA (117-IND)VsNGUYEN XUAN HIEN
(157-CHT)
Jul 18th10:402


ĐƠN NAM BẢNG C

NoMATCHES – GROUP CDATETIMETABLE
12-5KANG DONG SOO
(132-KOR)
VsKHAU VU NGOC LAN
(167-HLÖ)
Jul 17th9:003
23-4PHAM LE HOA (178-VL)VsLI HON MING (102-HKG)Jul 17th9:403
31-5YOSHIDA KAITO (122-JPN)VsKHAU VU NGOC LAN
(167-HLÖ)
Jul 17th10:203
42-3KANG DONG SOO
(132-KOR)
VsPHAM LE HOA (178-VL)Jul 17th11:003
51-4YOSHIDA KAITO (122-JPN)VsLI HON MING (102-HKG)Jul 17th15:003
65-3KHAU VU NGOC LAN
(167-HLÖ)
VsPHAM LE HOA (178-VL)Jul 17th15:403
71-3YOSHIDA KAITO (122-JPN)VsPHAM LE HOA (178-VL)Jul 17th16:203
84-2LI HON MING (102-HKG)VsKANG DONG SOO
(132-KOR)
Jul 17th9:203
91-2YOSHIDA KAITO (122-JPN)VsKANG DONG SOO
(132-KOR)
Jul 17th10:003
104-5LI HON MING (102-HKG)VsKHAU VU NGOC LAN
(167-HLÖ)
Jul 17th10:403

ĐƠN NAM BẢNG D

NoMATCHES – GROUP DDATETIMETABLE
12-5DANG TRAN PHU
(163-HLÖ)
VsNGUYEN PHI VU (179-VL)Jul 17th9:004
23-4PASSARA PATTARATORN
(142-THA)
VsNGUYEN VAN NGOC
(155-CHT
Jul 17th9:404
31-5UTKARSH GUPTA
(114-IND)
VsNGUYEN PHI VU (179-VL)Jul 17th10:204
42-3DANG TRAN PHU
(163-HLÖ)
VsPASSARA PATTARATORN
(142-THA)
Jul 17th11:004
51-4UTKARSH GUPTA
(114-IND)
VsNGUYEN VAN NGOC
(155-CHT
Jul 17th15:004
65-3NGUYEN PHI VU (179-VL)VsPASSARA PATTARATORN
(142-THA)
Jul 17th15:404
71-3UTKARSH GUPTA
(114-IND)
VsPASSARA PATTARATORN
(142-THA)
Jul 17th16:204
84-2NGUYEN VAN NGOC
(155-CHT
VsDANG TRAN PHU
(163-HLÖ)
Jul 17th9:204
91-2UTKARSH GUPTA
(114-IND)
VsDANG TRAN PHU
(163-HLÖ)
Jul 17th10:004
104-5NGUYEN VAN NGOC
(155-CHT
VsNGUYEN PHI VU (179-VL)Jul 17th10:404

ĐƠN NAM BẢNG E

NoMATCHES – GROUP EDATETIMETABLE
12-5SUDHANSHU GROVER
(115-IND)
VsNG: NHU THANH NHAN
(166-HLÖ)
Jul 17th9:005
23-4YOSHIDA TOSHINAGA
(124-JPN)
VsKWAN MAN HO (103-HKG)Jul 17th9:405
31-5TRAN TUAN QUYNH
(182-TTHL)
VsNG: NHU THANH NHAN
(166-HLÖ)
Jul 17th10:205
42-3SUDHANSHU GROVER
(115-IND)
VsYOSHIDA TOSHINAGA
(124-JPN)
Jul 17th11:005
51-4TRAN TUAN QUYNH
(182-TTHL)
VsKWAN MAN HO (103-HKG)Jul 17th15:005
65-3NG: NHU THANH NHAN
(166-HLÖ)
VsYOSHIDA TOSHINAGA
(124-JPN)
Jul 17th15:405
71-3TRAN TUAN QUYNH
(182-TTHL)
VsYOSHIDA TOSHINAGA
(124-JPN)
Jul 17th16:205
84-2KWAN MAN HO (103-HKG)VsSUDHANSHU GROVER
(115-IND)
Jul 17th9:205
91-2TRAN TUAN QUYNH
(182-TTHL)
VsSUDHANSHU GROVER
(115-IND)
Jul 17th10:005
104-5KWAN MAN HO (103-HKG)VsNG: NHU THANH NHAN
(166-HLÖ)
Jul 17th10:405

ĐƠN NAM BẢNG F

NoMATCHES – GROUP FDATETIMETABLE
12-5SEO HYUN DEOK
(131-KOR)
VsWONGSIRI NIKOM
(143-THA)
Jul 17th9:006
23-4CHONG MAURICE KAI NING
(105-HKG)
VsNG: TIEN DANG VU
(164-HLÖ)
Jul 17th9:406
31-5DOAN BA TUAN ANH
(153-CHT)
VsWONGSIRI NIKOM
(143-THA)
Jul 17th10:206
42-3SEO HYUN DEOK
(131-KOR)
VsCHONG MAURICE KAI NING
(105-HKG)
Jul 17th11:006
51-4DOAN BA TUAN ANH
(153-CHT)
VsNG: TIEN DANG VU
(164-HLÖ)
Jul 17th15:006
65-3WONGSIRI NIKOM
(143-THA)
VsCHONG MAURICE KAI NING
(105-HKG)
Jul 17th15:406
71-3DOAN BA TUAN ANH
(153-CHT)
VsCHONG MAURICE KAI NING
(105-HKG)
Jul 17th16:206
84-2NG: TIEN DANG VU
(164-HLÖ)
VsSEO HYUN DEOK
(131-KOR)
Jul 17th9:206
91-2DOAN BA TUAN ANH
(153-CHT)
VsSEO HYUN DEOK
(131-KOR)
Jul 17th10:006
104-5NG: TIEN DANG VU
(164-HLÖ)
VsWONGSIRI NIKOM
(143-THA)
Jul 17th10:406

ĐƠN NAM BẢNG G

NoMATCHES – GROUP GDATETIMETABLE
12-5SOUGATA SARKAR
(116-IND)
VsVU QUANG HIEN
(158-CHT)
Jul 17th9:007
23-4CHEON MIN HYUCK
(133-KOR)
VsLE DINH DUY (165-HLÖ)Jul 17th9:407
31-5CHENG PAK HEI
(104-HKG)
VsVU QUANG HIEN
(158-CHT)
Jul 17th10:207
42-3SOUGATA SARKAR
(116-IND)
VsCHEON MIN HYUCK
(133-KOR)
Jul 17th11:007
51-4CHENG PAK HEI
(104-HKG)
VsLE DINH DUY (165-HLÖ)Jul 17th15:007
65-3VU QUANG HIEN
(158-CHT)
VsCHEON MIN HYUCK
(133-KOR)
Jul 17th15:407
71-3CHENG PAK HEI
(104-HKG)
VsCHEON MIN HYUCK
(133-KOR)
Jul 17th16:207
84-2LE DINH DUY (165-HLÖ)VsSOUGATA SARKAR
(116-IND)
Jul 17th9:207
91-2CHENG PAK HEI
(104-HKG)
VsSOUGATA SARKAR
(116-IND)
Jul 17th10:007
104-5LE DINH DUY (165-HLÖ)VsVU QUANG HIEN
(158-CHT)
Jul 17th10:407


ĐƠN NAM BẢNG H

NoMATCHES – GROUP HDATETIMETABLE
12-5WATAI TAKETOSHI
(123-JPN)
VsPARK CHAN HYEOK
(135-KOR)
Jul 17th9:008
23-4TANG PHAM TRONG HIEU
(177-VL)
VsNGUYEN HOANG CHUNG
(156-CHT)
Jul 17th9:408
31-5TANVIRIYAVECHAKUL PADASAK
(140-THA)
VsPARK CHAN HYEOK
(135-KOR)
Jul 17th10:208
42-3WATAI TAKETOSHI
(123-JPN)
VsTANG PHAM TRONG HIEU
(177-VL)
Jul 17th11:008
51-4TANVIRIYAVECHAKUL PADASAK
(140-THA)
VsNGUYEN HOANG CHUNG
(156-CHT)
Jul 17th15:008
65-3PARK CHAN HYEOK
(135-KOR)
VsTANG PHAM TRONG HIEU
(177-VL)
Jul 17th15:408
71-3TANVIRIYAVECHAKUL PADASAK
(140-THA)
VsTANG PHAM TRONG HIEU
(177-VL)
Jul 17th16:208
84-2NGUYEN HOANG CHUNG
(156-CHT)
VsWATAI TAKETOSHI
(123-JPN)
Jul 17th9:208
91-2TANVIRIYAVECHAKUL PADASAK
(140-THA)
VsWATAI TAKETOSHI
(123-JPN)
Jul 17th10:008
104-5NGUYEN HOANG CHUNG
(156-CHT)
VsPARK CHAN HYEOK
(135-KOR)
Jul 17th10:408

Nguồn : Nghĩa FBI Tổng hợp

Lịch thi đấu đơn Nam giải Cây Vợt Vàng lần thứ 31
5 (100%) 1 Đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here